Archief op oktober 2013

Update pakket Belastingplan 2014

Vorige week is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het pakket Belastingplan 2014. Inmiddels zijn er nota’s naar aanleiding van de verslagen gepubliceerd, ook zijn er tweede nota’s van wijziging voor de Overige Fiscale Maatregelen en het Belastingplan 2014 uitgebracht. Hierin zijn enkele belangrijke wijzigingen aangekondigd.

Stamrechten
In het Belastingplan is aangegeven dat als een gouden handdruk-stamrecht in 2014 ineens wordt uitgekeerd, slechts 80% van de waarde van het stamrecht wordt belast. Om mogelijk anticipatiegedrag te voorkomen, is inmiddels aangekondigd dat het bedrag van de stamrechtaanspraak vóór 15 november 2013 dient te zijn overgemaakt om van deze regeling gebruik te kunnen maken. In het Belastingplan was ook aangekondigd dat bij uitbetaling van het stamrecht ineens, geen revisierente verschuldigd is. In de tweede nota van wijziging is aangegeven dat ook geen revisierente verschuldigd is als het stamrecht op een andere onregelmatige wijze wordt afgewikkeld, bijvoorbeeld bij verpanding of belening.

Vrijstelling schenkbelasting € 100.000
Bureau Vaktechniek is diverse malen gevraagd of de verruiming van de vrijstelling ook geldt voor kwijtschelding van een schuld in verband met de woning. In de parlementaire stukken is aangegeven dat een kwijtschelding de eigenwoningschuld vermindert zodat de vrijstelling hierop van toepassing is. Verder wordt bevestigd dat de vrijstelling ook van toepassing is als de schenking verband houdt met een eigen woning in het buitenland, mits er een controlemogelijkheid is. Dat betekent dat er een belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land is dat voorziet in uitwisseling van fiscale informatie.

Verhuisregeling
Met ingang van 2014 zouden de maatregelen inzake herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen vervallen. Beide maatregelen worden met een jaar verlengd tot 2015.

Specifieke zorgkosten
Op grond van het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten, zou de fiscale aftrek voor zorgkosten volledig worden afgeschaft. Op grond van de tweede nota van wijziging bij het Belastingplan wordt de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten slechts versoberd voor de jaren 2014 en daarna. Een aantal specifieke voorzieningen die gemeenten verstrekken wordt van fiscale aftrek uitgezonderd. Zo worden ook scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen uitgezonderd. Voor 2015 is een meer fundamentele herziening aangekondigd.

De verdere behandeling van het Belastingplan en overige wetsvoorstellen dient te worden afgewacht om te zien in hoeverre deze voorstellen worden aangenomen.