‘Een nieuw jaar met nieuwe fiscale kansen’

‘Een nieuw jaar met nieuwe fiscale kansen’

plan in action

 

Boekjaar 2014 is al weer even in volle gang, en daarom is het tijd voor weer wat nieuws, want ook dit jaar geldt:
-een nieuwe jaar met nieuwe fiscale kansen- en blijf in beweging, en neem je kansen waar!

Headlines januari 2014:

 • Minister Dijselbloem heeft inmiddels versterking gekregen van Staatssecretaris Wiebes. Dit als opvolger voor Weekers.
 • Ondernemers staan  in de overlevingstand. Het voortbestaan van de eigen onderneming is de belangrijkste doelstelling voor de meeste mkb’ers. (bron FD)
 • Voor 2013 zijn er in Nederland 12.306 faillissementen uitgesproken, 10 procent meer dan in 2012. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de meting in 1951 (bron CBS)
 • Maar het vertrouwen van consumenten is verder toegenomen. De zogenoemde vertrouwensindex steeg in januari ten opzichte van december met 5 punten tot min 12 punten. Na juli 2013 verbeterde de stemming vrijwel onafgebroken. Wel zijn er nog altijd meer pessimisten dan optimisten. Over de economie in de komende twaalf maanden zijn consumenten al drie maanden op rij positief. (bron CBS)

Wat op korte termijn:

 • Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2014

Als er in 2013 schenkingen zijn ontvangen, moet hiervoor wellicht aangifte schenkbelasting worden gedaan. Als het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een ‘normale’ vrijstelling of als de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling, dan moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Dit moet dan vóór 1 maart 2014. Als een aangiftebiljet is uitgereikt, kan anders een boete worden opgelegd wegens het te laat doen van aangifte. Is er geen biljet uitgereikt, dan moet hier tijdig om worden verzocht op straffe van een boete. Er hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan als het totaal van de van een schenker ontvangen bedragen onder een normale vrijstelling voor de schenkbelasting valt.

 • Aangiften niet voor 1 april, vraag dan uitstel aan.

Als men er niet in slaagt door wat voor reden dan ook de aangifte niet in te kunnen dienen voor 1 april as. Zorg dan voor het aanvragen van uitstel

 • Sepa

Bent u klaar voor SEPA?
Europa is onderweg naar één grote betaalmarkt: de Single Euro Payments Area. Vanaf februari 2014 gelden er nieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer én voor betaalmiddelen. Het IBAN-nummer, overschrijven, incasso’s en betaalprocessen zijn vanaf februari 2014 voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken. SEPA maakt het mogelijk dat iedereen op dezelfde manier kan betalen.
Bent u nog niet begonnen met de overstap naar SEPA? Start dan direct met de volgende acties:
– Vraag uw Europees incassocontract aan bij uw bank
– Vermeld uw IBAN en BIC op uw briefpapier en facturen
– Informeer uw afnemers over uw IBAN en BIC

Nieuwe kansen in:

 • Verruiming vrijstelling schenkbelasting

Vanaf 2014 mogen Nederlanders tot 100.000 euro belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis, verbouwingen of aflossingen van hypotheek.

 • Extra voordeel met Energie-investeringsaftrek

Bent u van plan om te investeren in milieuvriendelijke producten of heeft u dat onlangs gedaan? Dan kunt u mogelijk een fiscaal voordeel genieten via de MIA\Vamil-regeling. Onlangs is de Milieulijst 2014 gepubliceerd. Op de Milieulijst staan de bedrijfsmiddelen die voor subsidie in aanmerking komen.

Energie-investeringsaftrek

Investeert u als ondernemer in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst, dan heeft u mogelijk recht op Energie-investeringsaftrek (EIA). Hierdoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Met de EIA kunt u namelijk 41,5 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

De EIA is van toepassing als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en waarvan het investeringsbedrag minimaal € 2.500 bedraagt. Het maximuminvesteringsbedrag is € 118 miljoen. Bij een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of een vof, worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Tip

Naast de EIA kunt u ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een investering kan echter niet zowel voor de EIA als voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen.

Geen extra subsidie

Nieuw in 2014 is dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel de EIA als de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De overheid wil hiermee de opeenstapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie voorkomen. De SDE+ is een speciale subsidieregeling voor bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie willen produceren.

Let op!

Is aan u vóór 2014 al wel SDE+ subsidie toegekend, maar heeft u voor de installatie nog geen EIA aangevraagd, dan geldt er een overgangsregime. Hierin is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

Diverse zaken:

 • Onjuiste voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2014

Eind 2013 heeft de Belastingdienst diverse onjuiste voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2014 opgelegd. Ook na verzoeken tot wijziging zijn onjuiste voorlopige aanslagen opgelegd. Het gaat om enkele niet-verwerkte wetswijzigingen per 1 januari 2014 zoals: 

– het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting
de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf
de verlaging van het aanmerkelijk belang tarief van 22% over € 250.000

Staatssecretaris Weekers heeft aangegeven dat de onvolkomenheden in de voorlopige aanslagen pas bij het opleggen van de definitieve aanslagen worden rechtgetrokken. Het RB heeft hierover haar zorg geuit en erop aangedrongen dat de Belastingdienst de voorlopige aanslagen verbetert. De Belastingdienst heeft echter in navolging van de staatssecretaris aangegeven dat de voorlopige aanslagen niet worden gecorrigeerd. Omdat het RB meent dat belastingplichtigen niet zouden mogen worden geconfronteerd met de onvolkomenheden en ook niet met kosten van belastingrente, heeft zij deze kwestie ook aan de orde gesteld bij de politiek. Zie voor meer informatie het bericht op de website van de Belastingdienst

 • Contouren voor collectieve pensioenregeling voor zzp’ers bekend

In het pensioenakkoord dat het kabinet in december 2013 sloot met D66, ChistenUnie en SGP, was al aangekondigd dat er een collectieve pensioenregeling voor zzp’ers zou worden getroffen. Onlangs zijn de contouren van deze regeling bekend gemaakt in een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Het gaat om een vrijwillige collectieve pensioenregeling in de derde pijler, ofwel om een lijfrentevoorziening. In- en uitstappen wordt eenvoudig en ook de grootte van de inleg is flexibel. Uitkeringen zijn niet levenslang verzekerd, maar slechts voor een bepaalde duur. Bovendien zijn de uitkeringen afhankelijk van de beleggingsresultaten. De uitkeringen kunnen ook bij arbeidsongeschiktheid starten, zonder dat dit wordt beschouwd als een belaste afkoop met revisierente. Voorts is van belang dat zzp’ers dit pensioen niet zonder meer hoeven aan te spreken voordat zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Hoewel de contouren hiermee bekend zijn, moet worden afgewacht hoe de pensioenregeling voor zzp’ers er precies gaat uitzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bindelsadm
bindelsadm