Privacyverklaring

Inleiding

Alle informatie die wij van u ontvangen valt onder deze privacyverklaring. Bindels Administraties verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze gegevens zullen wij van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e- mail, telefoon of toezending van documenten en bestanden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe Bindels Administraties met persoonsgegevens om gaat.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Bindels Administraties respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van onze diensten of de website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Indien Bindels Administraties persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. Door het invoeren van uw gegevens op onze website en/of het versturen van uw gegevens aan Bindels Administraties, geeft u ons toestemming om deze gegevens te registreren in haar computerapplicaties en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld, indien zij zijn betrokken bij het uitvoeren van onze diensten.

Welke persoonsgegevens Bindels Administraties verwerkt hangt af van het doel en de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (bij gebruik van een applicatie);
 • Functie, beroepsorganisatie, registratienummer;
 • Betaalgegevens en financiële informatie;
 • Social-ID (bij gebruik social media);
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (slechts indien nodig!);
 • Salarissen en andere gegevens die voor fiscale aangiften e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
 • IBAN en tenaamstelling;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of app, zoals IP-adres, apparaat type, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens vragen.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Bindels Administraties verwerkt de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening c.q. de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst. Gegevens worden ook verwerkt om praktische- of efficiencyredenen, zoals:

 • communicatie- en informatievoorziening;
 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • de verbetering van onze diensten;
 • om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om te kunnen reageren op een ingevuld contactformulier c.q. gevraagde informatie toe te kunnen zenden;
 • om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
 • om te kunnen reageren op een ontvangen sollicitatiebrief;
 • om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren;
 • om u toegang te kunnen geven tot onze (digitale) applicaties;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratieve verplichtingen;
 • om onze gerechtvaardigde belangen te dienen.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze klanten te beschermen en, zo nodig, in het kader van gerechtelijke procedures.

Inschakeling van derden

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Bindels Administraties is aangesloten bij Fiscount waarbij Fiscount om die reden over uw persoonsgegevens komt te beschikken. Denk aan de situatie dat Bindels Administraties om advies vraagt aan Fiscount. Wij hebben met Fiscount de afspraak dat wij u op de hoogte dienen te brengen van het feit dat de gegevens aan Fiscount worden verstrekt en dat wij deze onder hun en onze privacyverklaring doorsturen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), in verband met wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsorganisatie.

Beveiliging

Bindels Administraties heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de bescherming van de persoonsgegevens voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Gegevens op onze website

Bindels Administraties besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Bindels Administraties kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via haar website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via de website van Bindels Administraties is voor eigen risico van de gebruiker. Bindels Administraties is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via het internet. Ook is Bindels Administraties niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Bindels Administraties geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Bindels Administraties via haar website.

Hyperlinks op- en naar onze website

De website van Bindels Administraties bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Bindels Administraties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Bindels Administraties worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bindels Administraties is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Bindels Administraties garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Cookies

Via onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we u naar het cookiestatement op onze website.

Sollicitaties

Mocht u een sollicitatiebrief aan Bindels Administraties richten, dan vragen wij u expliciet om hierin niet het Burgerservicenummer op te nemen, als ook om niet uw geloofsovertuiging of medische status bij te voegen. Uw sollicitatiebrief wordt gedurende de sollicitatieprocedure bewaard of maximaal 3 maanden. Dit gebeurt op beveiligde wijze en uw sollicitatiebrief wordt uitsluitend behandeld door de intern verantwoordelijke medewerker(s). Indien wij van mening zijn dat het gewenst is om uw sollicitatie langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er op dat moment geen vacatures beschikbaar zijn, maar wij deze wel verwachten, dan kunnen wij u om toestemming vragen om uw sollicitatiebrief langer te bewaren.

In kaart brengen websitebezoek

Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). U heeft daarnaast het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Onze beroepsorganisatie heeft ons bericht dat wij ten aanzien van bepaalde opdrachten verwerker zijn in de zin van de AVG, hetgeen betekent dat wij in het kader van die specifieke opdrachten een verwerkersovereenkomst dienen te sluiten. Indien dit op uw situatie van toepassing is, zullen wij u hierover nader informeren.

Beveiliging

Bindels Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bindels Administraties heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • gegevens kunnen worden versleuteld indien deze worden verstuurd of ontvangen, als deze op datadragers worden geplaatst worden ze wel versleuteld;
 • toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole;
 • om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken, beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op computers, laptops en servers;
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures gelden voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de overige beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Datalekken

Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of onze website, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen door te mailen naar algemeen@bindelsadministraties.nl

Wijzigingen

Bindels Administraties behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden gepubliceerd op de website. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een ons een e-mail sturen.

Disclaimer

Hoewel onze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt Bindels Administraties geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Bindels Administraties eveneens geen aansprakelijkheid. Bindels Administraties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van onze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Bindels Administraties. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bindels Administraties.

Tenslotte

Wij vertrouwen erop u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid.

Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar algemeen@bindelsadministraties.nl of een brief te sturen naar Bindels Administraties , Provincialeweg 21, 5835 CZ te Beugen.

 

(versie 15 mei 2021)